Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
34/2012 2012-05-10 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku, następującej sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

Projekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. dodany na wniosek Akcjonariusza:

Ad. 1.

(Projekt)
Uchwała Nr .............
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:
§ 12 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.

§ 12 ust .2 proponowane brzmienie:
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 24/2012 w dniu 30 kwietnia 2012 roku, w następujący sposób:
1. Dodaje się punkt 15 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki
2. Dotychczasowy punkt 15 oznacza się jako 16.
3. Dotychczasowy punkt 16 oznacza się jako 17.

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 


4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2011.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 24/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 25/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »