Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
57/2012 2012-11-10 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A.

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), Zarząd Boryszew S.A.
z siedzibą w Sochaczewie ("Spółka"), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Boryszew S.A. – jako Spółki Przejmującej z Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. – jako Spółką Przejmowaną.
Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.
Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji Nowoczesnych Produktów Aluminiowych Skawina S.A. na akcje Boryszew S.A., w związku z czym, pominięto te informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe.
Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.
Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH. Plan połączenia wraz z załącznikami jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.ir.boryszew.com.pl nieprzerwanie od dnia
26 października 2012 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Łuckiej 7/9, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00 począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od 26 października 2012 r. do planowanego dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.
Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki.


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »