Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2009 2009-03-20 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 19 marca 2009 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów, informujące o dokonaniu w dniu 16 marca 2009 roku wpisu do rejestru zastawów papierów wartościowych, które znajdują się w obrocie giełdowym. Przedmiotem ustanowionego zastawu jest 2.000.000 akcji na okaziciela spółki Impexmetal S.A. należących do Boryszew S.A. Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 102,5 mln zł z tytułu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego udzielonego Boryszew S.A.
Wartość nominalna udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 800,0 tys. zł, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszew S.A. na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 4.500,0 tys. zł. Ww. akcje stanowią 0,94 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 0,94 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jej osobami zarządzającymi a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. i jego osobami zarządzającymi.
Akcje Impexmetal SA są dla Boryszew S.A. aktywami o znacznej wartości w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt 45) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ponieważ Boryszew S.A. posiada pakiet akcji spółki Impexmetal S.A. stanowiący 52,59% jego kapitału zakładowego i dający 52,59% głosów w spółce a wartość akcji będących przedmiotem zastawu, w dniu powstania obowiązku informacyjnego, przekracza równowartość 1 mln Euro.

Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 1 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »