Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2009 2009-05-21 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 12.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2008 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjecie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:
 właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 w pokoju nr 129, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 roku do godziny 16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Impexmetal S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Rejestracja obecności w dniu 26 czerwca 2009 roku rozpocznie się o godzinie 11.30.

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »