Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
37/2009 2009-08-18 Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna informuje, iż Spółka otrzymała postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestr Zastawów informujące o dokonaniu dwóch wpisów do rejestru zastawów papierów wartościowych, które znajdują się w obrocie giełdowym.
1. Przedmiotem ustanowionego zastawu w dniu 3 sierpnia 2009 roku jest 1.018.099 akcji na okaziciela Spółki Impexmetal S.A. należących do Boryszew S.A, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu obrotowego udzielonego Spółce w wysokości 1.000.000,00 PLN. obejmującego wierzytelność główną w wysokości 1.200.000,00 PLN. Wartość nominalna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 407.239,60 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszew S.A. na dzień 31 marca 2009 roku wynosi 2.290.722,75 PLN.
Ww. akcje stanowią 0,48 % kapitału zakładowego i dają Boryszew S.A. 0,48 % głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Przedmiotem ustanowionego zastawu w dniu 4 sierpnia 2009 roku jest 1.628.959 akcji na okaziciela Spółki Impexmetal S.A. należące do Boryszew S.A, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wynikającej z Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 PLN. obejmującego wierzytelność główną w wysokości 2.400.000,00 PLN. Wartość nominalna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 651.583,60 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszew S.A. na dzień 31 marca 2009 roku wynosi 3.665.157,75 PLN.
Ww. akcje stanowią 0,76 % kapitału zakładowego i dają Boryszew S.A. 0,76 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Pomiędzy Boryszew S.A. i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a BRE Bank S.A. i osobami nim zarządzającymi nie istnieją powiązania.
Akcje Impexmetal SA są dla Boryszew S.A. aktywami o znacznej wartości w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt 45) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ponieważ Boryszew S.A. posiada pakiet akcji spółki Impexmetal S.A. stanowiący 52,59% jego kapitału zakładowego i dający 52,59% głosów w spółce, a łączna wartość akcji będących przedmiotem zastawów, w dniu powstania obowiązku informacyjnego, przekracza równowartość 1 mln Euro.
Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 1 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko- Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »