Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
40/2009 2009-09-18 Emisja obligacji

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2009 roku, na podstawie złożonego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji, dokonana została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych, która nie powoduje wzrostu zadłużenia. Przedmiotowe obligacje zastępują obligacje, których termin wykupu upływa w dniu 18 września 2009 roku.

Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielkość emisji:
7 760 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 77.600.000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 18 grudnia 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + marża 3,9 % będzie ustalane osobno dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 375.021 złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 370.000 tys. zł.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »