Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2008 2008-05-21 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 11.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2007.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2007.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007roku.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat poprzednich.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości ich treść:
Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie:
15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
17 Włókiennictwo
20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.23.Z Introligatorstwo
23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
24.11.Z Produkcja gazów technicznych
24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
24.30.Z Produkcja farb i lakierów
24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących
24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
24.70.Z Produkcja włókien chemicznych
25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
26.66.Z Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.62.Z Produkcja narzędzi
28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostałe
29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej, sterowniczej
31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych
34.10.D Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów
34.10.E Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych
34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep
34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
40.10.A Wytwarzanie energii elektrycznej
40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej
40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej
40.20.B Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41.00.A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.53.B Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
55 Hotele i restauracje
60.24.A Towarowy transport samochodami specjalizowanymi
60.24.B Towarowy transport samochodami uniwersalnymi
63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów
63.21.Z Pozostała działalność wspierająca transport lądowy
64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z Przetwarzanie danych
72.40.Z Działalność związana z bazami danych
72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74.30.Z Badania i analizy techniczne
74.40.Z Reklama
74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
80.42.Z
85.1. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
90.00.A Wywóz śmieci i odpadów
90.00.B Unieszkodliwianie odpadów
90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
90.00.D Odprowadzanie ścieków
92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana
93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Proponowana treść § 4 ust. 1 Statutu:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie:
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20.11.Z Produkcja gazów technicznych
20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z Produkcja klejów
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
i chemikaliów przemysłowych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:
 właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 w pokoju nr 129, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2008 roku do godziny 16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Impexmetal S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca 2008 roku rozpocznie się o godzinie 10.30.


Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1) i 2)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »