Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2008 2008-05-30 Emisja obligacji

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2008 roku, na podstawie złożonego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych.

Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielkość emisji:
700 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + marża 0,9% będzie ustalane osobno dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 490.398 tys. złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 310.000 tys. zł.
Łączna wartość emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 135 mln PLN.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »