Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
35/2008 2008-06-27 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 czerwca 2008 roku, Nr 107/2008 (2956) pod poz. 7271.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2007

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A.za rok 2007

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, obejmujące:
 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 842.980 tys. zł,
 rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.648 tys. zł,
 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.083 tys. zł,
 rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.980 tys. zł,
 noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2007 rok.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2007 rok


Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2007, obejmujące:
 skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.863.057 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.686 tys. zł,
 zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.430 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.128 tys. zł,
 dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok


Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2007 rok.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku


Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwal się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sierce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Sierce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2007 roku do 8 marca 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 8 marca 2007 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 28 czerwca 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Kamilowi Dobiesowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 28 czerwca 2007 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: podziału zysku za 2007 rok


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2007 rok w wysokości 2.647.969,94 złotych (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: podziału zysku z lat poprzednich

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zysk z lat poprzednich w wysokości 129.622.276,80 złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą z dniem 29 czerwca 2007 roku Pana Wojciecha Sierkę na członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w Toruniu o powierzchni 927.791 m2 oraz prawa własności posadowionych na nim budynków i budowli, składającego się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
1) 22/2, 4/3, 4/4, 4/11, 4/12, 5/2, 133/1, 149/1, 151/1, 154/8, 4/13, 22/4, 22/5, 4/14, 4/15, 4/16, 5/8 i 5/9, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00069309/7. Według ewidencji gruntów wszystkie ww. działki stanowią tereny przemysłowe,
2) 4/9, 5/5, 12, 15/6, 15/27, 15/28, 15/29, 25, 26, 31/1, 31/2, 32/5, 32/10, 193, 194, 65/3, 65/11, 69, 70, 80, 81, 84, 85/4, 85/17, 85/20, 85/21, 91/1, 113/2, 114/2, 115/14, 115/15, 115/19, 115/26, 129/18, 129/19, 129/25, 131/13, 142/43, 148/13, 150/1, 162/4, 162/5, 21/1, 24, 25, 28, 30 i 260/17, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą TO1T/00032752/9. Według ewidencji gruntów wymienione działki stanowią tereny przemysłowe, leśne i kolejowe,
3) 136/1, 148/5, 148/12, 153/4, 153/9 i 156/1, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00069291/7. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe,
4) 142/28 i 162/14 , dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00066691/0. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe,
5) 32/12, 115/21 i 148/15, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00069308/0. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe,
6) 115/24 i 129/23, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW T01T/00069324/8. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe,
7) będące w trakcie podziału działki 166/3, 261/6, wydzielone odpowiednio z działek 165 i 166/1 oraz 261/1 i 261/2, które zostaną wpisane przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu do księgi wieczystej KW TO1T/00079825/3. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe.
§ 2
Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie:
15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
17 Włókiennictwo
20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.23.Z Introligatorstwo
23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
24.11.Z Produkcja gazów technicznych
24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
24.30.Z Produkcja farb i lakierów
24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących
24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
24.70.Z Produkcja włókien chemicznych
25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
26.66.Z Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.62.Z Produkcja narzędzi
28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostałe
29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej, sterowniczej
31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych
34.10.D Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów
34.10.E Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych
34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep
34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
40.10.A Wytwarzanie energii elektrycznej
40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej
40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej
40.20.B Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41.00.A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.53.B Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
55 Hotele i restauracje
60.24.A Towarowy transport samochodami specjalizowanymi
60.24.B Towarowy transport samochodami uniwersalnymi
63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów
63.21.Z Pozostała działalność wspierająca transport lądowy
64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z Przetwarzanie danych
72.40.Z Działalność związana z bazami danych
72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
74.30.Z Badania i analizy techniczne
74.40.Z Reklama
74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
80.42.Z
85.1. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
90.00.A Wywóz śmieci i odpadów
90.00.B Unieszkodliwianie odpadów
90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
90.00.D Odprowadzanie ścieków
92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana
93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Proponowana treść § 4 ust. 1 Statutu:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie:
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20.11.Z Produkcja gazów technicznych
20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z Produkcja klejów
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
i chemikaliów przemysłowych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana\

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 RO

Podpisy: Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »