Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2007 2007-12-27 Emisja obligacji

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 27 grudnia 2007 roku, na podstawie złożonych Bankowi PEKAO S.A. zleceń emisji, dokonana została emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich, o których była mowa w raporcie bieżącym 72/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku.

Nowa transza obligacji dwuletnich:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielkość emisji:
80 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 800.000 zł.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + marża 0,9% będzie ustalane osobno dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań na dzień 30 września 2007 roku wynosi 575.180 tys. złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 310.000 tys. zł.

Łączna wartość emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 123
mln zł.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 11
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »