Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
60/2007 2007-11-30 Zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2007 roku zawarł z Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal z siedzibą w Katowicach umowę sprzedaży.
Przedmiotem umowy sprzedaży jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona, zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. pod nazwą Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe, wraz z należącymi do niej zakładami - „Feniks” w Będzinie i Zakładem Produkcji Minii Ołowianej w Złotym Stoku ujętymi w księgach rachunkowych tego Oddziału, stanowiąca zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmująca wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 listopada 2007 roku.
Zgodnie z wyżej wymieniona umową cena sprzedaży została ustalona na kwotę 44,7 mln złotych. Całość zapłaty nastąpi najpóźniej do dnia 14.12.2007 roku.
Wartość aktywów netto Boryszew S.A. Oddział Huta Oława w Oławie w księgach rachunkowych Boryszew S.A. na dzień 30 września 2007 roku wynosiła 40,9 mln złotych.
Na mocy niniejszej umowy oraz mocą dodatkowych umów i porozumień Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal przejęły lub przejmą długi funkcjonalnie związane z działalnością Oddziału Huta Oława.
Przedmiotem działalności Zakładów Metalurgicznych „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal jest produkcja wyrobów z cynku.
Zarówno Boryszew S.A., jak i Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Boryszew. Boryszew S.A. posiada pośrednio poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A. 85,18% udziału w kapitale zakładowym Zakładów Metalurgicznych „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A. jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Metalurgicznych „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal. Zbywane aktywa uznaje się za aktywa o znacznej wartości ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Boryszew S.A.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 RO
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »