Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
57/2007 2007-10-30 Nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Boryszew S.A. (Kupujący) informuje, iż w dniu 30 października 2007 roku zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A. z siedzibą w Koninie (Sprzedający) umowę sprzedaży 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (NPA „Skawina” Sp. z o.o.) o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Za nabycie 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, będących przedmiotem sprzedaży, Kupujący zapłaci Sprzedającemu łączną cenę kupna w kwocie 35,0 mln złotych.
Cena nabycia zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przy czym za zapłatę ceny nabycia uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
Własność udziałów, będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z wszelkimi prawami z tego udziału wynikającymi, przechodzi na Kupującego w dniu zawarcia umowy.
Zarówno Kupujący, Sprzedający, jak i Spółka, której udziały są przedmiotem transakcji wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.
NPA „Skawina” Sp. z o.o. jest producentem walcówek aluminiowych i stopowych, drutu oraz przewodów napowietrznych.
Nabyte aktywa uznaje się za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą NPA „Skawina” Sp. z o.o.


Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 RO
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »