Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
42a/2007 2007-06-27 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2007 roku, Nr 107/2007.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006


Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdanie finansowe, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.073.593 tys. zł,
-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 64.003 tys. zł,
-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75.377 tys. zł,
-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.001 tys. zł,
-noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie: pokrycia straty za 2006 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2006 rok w wysokości 64.003 tys. złotych z zysków lat poprzednich.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.010.612 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 135.127 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.425 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.593 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie
od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 grudnia 2006 roku,
- p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2006 roku do 24 lipca 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 25 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 25 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
-Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 24 lipca 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Pani Cweti Czyżyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Cweti Czyżyckiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 29 listopada 2006 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

Działając na podstawie § 13 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Zgromadzenia, dotyczącej dokonania zmiany Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Huta Oława w Oławie, jako wyodrębnionej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Huta Oława w Oławie wraz z Zakładem „Feniks” w Będzinie i spółkami zależnymi ujętymi w księgach Oddziału Huta Oława w Oławie na rzecz Zakładów Metalurgicznych „Silesia” S.A. lub Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 RO

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Adam Chełchowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »