Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
30/2007 2007-05-22 Zwołanie ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 11.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 rok.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Huta Oława w Oławie poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do Zakładów Metalurgicznych "Silesia" S.A. w Katowicach.
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości ich treść:

Dotychczasowy § 2 Statutu Spółki o treści:
„Siedzibą Spółki jest miasto Sochaczew.”
Otrzymuje nowe brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:
- właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,

- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.


Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 w pokoju nr 129, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2007 roku do godziny 16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Impexmetal S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. tj. od 13 października 2006 roku.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca 2007 roku rozpocznie się o godzinie 10.30.

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RO

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »