Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2007 2007-04-18 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Boryszew SA w dniu 17 kwietnia 2007 roku:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 60/2007, poz.3582.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:


§ 1

Z dniem 17 kwietnia 2007 roku powołuje Pana Kamila Dobiesa do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki


Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dotychczasowy § 12 ust. 1 o treści:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”.
Otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inna osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19 kwietnia 2007 roku, do godz. 9.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z § 39 ust 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »