Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2007 2007-04-13 Zawiadomienie o zmianie udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie, zawartą między Pionieer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM, zawiadamił Boryszew S.A. w imieniu funduszy:
1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjnych Otwartych,
2. Pioneer Dochodu MIX 20 Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Pioneer Wzrostu MIX 60 Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
6. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
7. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
8. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
9. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
10. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej.

o wzroscie zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 10,08% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA , w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

Dotyczy portfeli funduszy inwestycyjnych Pioneer utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rodzaj zdarzenia: nabycie praw własności z tytułu kupna akcji
Data zdarzenia: 13 kwietnia 2007 roku
Firma spółki: Boryszew S.A.
Siedziba spółki: ul. 15 Sierpnia 106, 96 – 500 Sochaczew

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji 6 283 578
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,02%
Liczba głosów z posiadanych akcji 6 283 578
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 9,98%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji 6 342 654
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,12%
Liczba głosów z posiadanych akcji 6 342 654
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 10,08%

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są wyżej wymienione fundusze inwestycyjne Pioneer. Portfele funduszy inwestycyjnych Pioneer stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

Dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej spółki. Na decyzje kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także dyspozycje uczestników, w szczególności wpłaty, wypłaty i konwersje. Inwestycja w wyżej wymieniona spółkę ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »