Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
83/2013 2013-11-07 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A.
z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie oraz w oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie ("Spółka"), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Boryszew S.A. – jako Spółki Przejmującej oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o.
z siedzibą w Sochaczewie – jako Spółki Przejmowane.
Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółek Przejmowanych połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.
Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji i udziałów Spółek Przejmowanych i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.
Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Nylonbor Spółka z o.o. oraz akcji Boryszew ERG S.A. na akcje Boryszew S.A., w związku z czym, pominięto te informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe.
Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.
Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej.
Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie, 96 – 500 Sochaczew ul. 15 sierpnia 106.
Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH. Plan połączenia wraz z załącznikami jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.ir.boryszew.com.pl oraz www.boryszew.com.pl nieprzerwanie od dnia 23 października 2013 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
Akcjonariusze Spółki, od dnia 23 października 2013 roku do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o połączeniu, mogą w Biurze Spółki przy ul. Łuckiej 7/9, 00 – 842 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00, zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 KSH.

Zgodnie z § ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »