Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2014 2014-06-23 Opinia Zarządu w sprawie wniosku zgłoszonego w dniu 4 czerwca 2014 roku przez Akcjonariusza dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2014r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji dla dotychczasowych Akcjonariuszy

W związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Boryszew S.A. („Spółka”), którego przedmiotem obrad będzie m. in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii B oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i praw do akcji serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółka, wprowadzonej na wniosek Akcjonariusza do porządku obrad Zgromadzenia, Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu Opinię Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B dla dotychczasowych Akcjonariuszy.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Opinia_Zarzadu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »