Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
43/2014 2014-07-25 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Boryszew S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji.
Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew S.A. nr 24 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii B oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i praw do akcji serii B oraz w sprawie zmiany Statutu.
Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25.07.2014r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25.07.2014.
2. Data przydziału akcji: 25 lipca 2014r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
6. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):
Akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/100) za jedną akcję.
7. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:
Akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały zaoferowane przez Zarząd 2 (słownie: dwóm) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji, tj.:
 Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objęła 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
 Pan Roman Krzysztof Karkosik objął 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte z 2 (słownie: dwoma) inwestorami.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje zwykłe na okaziciela serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocji oferty: nie dotyczy,
e) koszty inne (podatek od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału zakładowego): 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych.
12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0,005 zł na jedną akcję.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »