Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
70/2014 2014-11-07 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku otrzymał postanowienie
z dnia 3 listopada 2014 roku o ustanowieniu przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawu rejestrowego na stanowiącym własność Boryszew S.A. udziale Spółki AKT plastikarska technologie Cechy spol. s.r.o z siedzibą w Jabloncu nad Nysą. Obciążony zastawem udział stanowi 100% kapitału zakładowego spółki AKT plastikarska technologie Cechy spol. s r.o o wartości nominalnej 7.000.000 CZK i uprawnia do 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 13.000.000,- euro (co stanowi równowartość 54.871.700,00 złotych, przeliczoną według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 3 listopada 2014), celem zabezpieczenia spłaty nabytych przez Impexmetal S.A. od Boryszew S.A. wierzytelności o łącznej wartości na dzień ustanowienia zastawu rejestrowego 9.643.497,12 euro (tj. równowartość 40.704.236,99 złotych, przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 3 listopada 2014 roku) z terminem spłaty na dzień 30 września 2015 roku.
Wartość ewidencyjna udziału, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Boryszew S.A. wynosi 56,5 milionów złotych według stanu na dzień 30.09.2014 roku.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Boryszew S.A. są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Ze względu na fakt, iż wartość zastawu na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »