Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2017 2017-05-18 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję, w następującym składzie:
1. Pan Janusz Siemieniec
2. Pan Arkadiusz Krężel
3. Pan Piotr Lisiecki
4. Pani Małgorzata Waldowska
5. Pan Mirosław Kutnik
6. Pan Roman Wieczorek

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Janusz Siemieniec jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
W latach 1981 – 1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w energetyce i przemyśle wydobywczym.
W latach 1990 – 2000 był dyrektorem przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Węglozbyt SA.
W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach, członek Rady Nadzorczej Kopex SA.
W latach 2006 – 2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej, członek zarządu spółek inwestycyjnych NordWind sp. z o.o., NordEnergy sp. z o.o.
Od 2014 roku pełni funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych Alchemia S.A.
Pan Janusz Siemieniec jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
Pan Janusz Siemieniec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Arkadiusz Krężel ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na kierunku Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa.
W okresie 1981 – 1992 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu.
W latach 1992 – 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
W okresie 1981 – 1992 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu.
Od 1991 roku zasiadał w wielu Radach Nadzorczych w spółkach z różnych dziedzin przemysłu m.in. w Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A., Polskiego Banku Rozwoju S.A., Polskich Kolei Państwowych S.A., PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A., Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
Jest Członkiem Zarządu Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej w Paryżu oraz Polsko – Japońskiego Komitetu Gospodarczego.
Pan Arkadiusz Krężel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki i Astronomii. Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzanie i Marketing.
W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.
Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum Bankowości Przedsiębiorstw.
Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A.
Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ Bank S.A.
Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. gdzie najpierw pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej a potem funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Pan Piotr Lisiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Małgorzata Waldowska jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.
Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A., Taleja Sp. z o.o. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także była Członkiem Rady Nadzorczej NPA Skawina Sp. z o.o., Krezus S.A.
Członek Rady Nadzorczej w spółkach: Hutmen S.A. Eastside - Bis Sp. z o.o. oraz Skotan S.A.
Pani Małgorzata Waldowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mirosław Kutnik ukończył w 1989 roku Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa. W 1994 roku został wpisany na listę Radców prawnych pod numerem TR – 467 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
W latach 1995 – 2005 prowadził w Toruniu Kancelarię Radcy Prawnego, natomiast od 2005 roku jest Partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych "Kutnik, Kalinowski i Partnerzy" w Toruniu.
Od 2005 roku jest Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto jest ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Od 2002 roku zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.
Pan Mirosław Kutnik specjalizuje się w prawie podatkowym, konstytucyjnym, prawie pomocy publicznej. Był pełnomocnikiem w szeregu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Pan Mirosław Kutnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Roman Wieczorek
Pan Roman Wieczorek jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra prawa.
Pan Roman Wieczorek jest wpisany na listę Radców Prawnych.
W okresie 1980 - 1987 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie
W okresie 1990 - 1991 Dyrektor Biura Delegata Pełnomocnika Rządu ds Reformy Samorządu Terytorialnego w województwie leszczyńskim.
W latach 1992 – 1998 prowadził kancelarię radcy prawnego.
W latach 1998 - 2002 Wiceprezes, Prezes Zarządu Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
W latach 2002 - 2005 Wiceprezes Zarządu Skanska SA z siedziba w Warszawie.
W latach 2005 - 2009 Prezes Zarządu Skanska SA z siedziba w Warszawie.
W latach 2010 - 2016 Wiceprezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie.
W latach 2014 - 2016 Prezes Zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedziba w Pradze.

Pan Roman Wieczorek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Arkadiusz Krężel, Pan Piotr Lisiecki oraz Pan Roman Wieczorek złożyli oświadczenia o niezależności, w rozumieniu § 13 ust. 5 Statutu Spółki oraz Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »