Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2019 2019-05-13 Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Alchemia S.A. w drodze przymusowego wykupu przez podmiot zależny od Emitenta

Zarząd Spółki Boryszew S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2019 roku wskazany przez Emitenta wraz z Impexmetal S.A. („Impexmetal”), Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. podmiot prowadzący działalność maklerską, działając na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Impexmetal akcji Alchemia S.A. („Alchemia”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia w drodze przymusowego wykupu.
Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Alchemia mają być wszystkie akcje Alchemia, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o którego zawarciu Emitent informował Raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku, tj. Emitenta, Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. („Porozumienie”); tj. łącznie 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć), akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do wykonywania 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
O zamiarze przeprowadzenia przez Emitenta wraz ze stronami Porozumienia procedury przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Alchemia posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych poinformowano w Raporcie bieżącym Emitenta nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku.
Jednocześnie o ogłoszeniu przymusowego wykupu związanego z żądaniem wykupu akcji Alchemia w ww. zakresie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »