Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2019 2019-05-16 Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną w sprawie zawarcia w dniu 16 maja 2019 r. ze spółką Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV Boryszew 3”) („Strony”) porozumienia akcjonariuszy spółki Impexmetal S.A. („Impexmetal”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Porozumienie”).

Porozumienie dotyczy między innymi określenia praw i obowiązków Stron w zakresie posiadania akcji Impexmetal oraz określenia zasad współpracy Stron, w tym w szczególności zasad dotyczących nabywania akcji Impexmetal i zgodnego głosowania przez Spółkę i SPV Boryszew 3 na walnych zgromadzeniach Impexmetal.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal innych niż akcje posiadane przez Strony. W przypadku nieosiągnięcia w ramach wezwania ogłoszonego zgodnie ze zdaniem poprzednim łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, Strony rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, Strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Impexmetal posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Impexmetal.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do momentu zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »