Realizując swoją misję oraz strategię rozwoju Grupa Kapitałowa Boryszew działa w zgodzie z podstawowymi zasadami etyki biznesu.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Ściśle przestrzegamy obowiązujących spółki publiczne zasad ładu korporacyjnego oraz kodeksu dobrych praktyk dotyczących zarówno funkcjonowania statutowych organów Grupy i wchodzących w jej skład podmiotów, jak i relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy: pracownikami, akcjonariuszami, inwestorami, dostawcami, klientami, instytucjami rynku, społecznościami lokalnymi. W naszej polityce informacyjnej kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności, rzetelności oraz równego dostępu. We współpracy z partnerami biznesowymi kierujemy się bezwzględną uczciwością, a długofalowe relacje opieramy na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy dojrzałą organizacją przemysłową w pełni świadomą swoich obowiązków wobec otoczenia społecznego i środowiskowego. Nasze decyzje biznesowe podejmowane są nie tylko w oparciu o analizy finansowe- uwzględniamy również długofalowe skutki socjalne i ekologiczne.
Kluczowe sfery odpowiedzialności biznesowej Grupy Boryszew obejmują:

  • W stosunku do pracowników > zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • W stosunku do inwestorów > zapewnienie długookresowego wzrostu wartości spółki
  • W stosunku do klientów > zapewnienie wysokich standardów jakości produktów
  • W stosunku do dostawców > zapewnienie partnerskich, wzajemnie korzystnych warunków współpracy
  • W stosunku do instytucji rynku > zagwarantowanie przestrzegania obowiązujących regulacji, norm prawnych i kodeksów dobrych praktyk,
  • W stosunku do społeczności lokalnych > dbałość o stan środowiska naturalnego i wsparcie wszelkich inicjatyw na rzecz ich cywilizacyjnego rozwoju.

DIALOG SPOŁECZNY

Działamy w oparciu o dialog społeczny prowadzony zarówno z pracownikami oraz reprezentującymi ich organizacjami, jak i ze społecznościami lokalnymi oraz innymi grupami interesariuszy. Dialog społeczny rozumiemy jako:

  • Proces konsultacji poprzedzający podejmowanie decyzji, mogących mieć istotny wpływ na nasze otoczenie biznesowe, społeczne i środowiskowe prowadzony w celu pozyskania społecznej akceptacji tych decyzji,
  • Proces komunikowania kierownictwu Grupy oraz wchodzących w jej skład spółek istotnych z punktu widzenia interesariuszy problemów powstających we wzajemnych relacjach.