LICZBA ZATRUDNIONYCH W GRUPIE BORYSZEW

   55.2% 6479 Motoryzacja
  • 55%
  • 19.3% 2263 Stal
  • 19%
  • 19.1% 2240 Metale
  • 19%
  • 5.4% 636 Chemia
  • 5%
  • 1% 113 Inne
  • 1%

POLITYKA HR

W Grupie Kapitałowej Boryszew obowiązują takie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, które zapewniają pracownikom:

 • poszanowanie praw człowieka i pracownika,
 • poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • możliwości rozwoju zawodowego i budowania ścieżki kariery,
 • tworzenie zespołów samodzielnie realizujących wytyczone cele,
 • możliwości zaangażowania w akcje na rzecz poprawy warunków pracy,
 • możliwości realizacji własnych inicjatyw racjonalizatorskich i proefektywnościowch.

Pracownicy, kapitał ludzki jest taktowany jako najważniejszy z zasobów, jakim dysponuje Grupa. Kluczowym elementem polityki HR jest tworzenie warunków do wyzwalanie własnej, twórczej inicjatywy w oparciu o zasady filozofii kaizen, której podstawową regułą jest ciągłe zaangażowanie wszystkich pracowników w proces podnoszenia jakości firmy oraz wytwarzanych przez nią produktów.