Informacje finansowe Boryszew S.A.

INFORMACJE FINANSOWE BORYSZEW SA 2024
IVQIIIQIIQIQ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł466 804
EBITDAtys. zł33 141
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł22 358
Zysk (strata) netto tys. zł7 087
Aktywa razemtys. zł2 219 774
Aktywa trwałetys. zł1 402 924
Aktywa obrotowetys. zł816 850
Zobowiązania długoterminowetys. zł234 223
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł767 398
Kapitał własny razemtys. zł1 218 153
Przepływy nettotys. zł-10 799
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł-20 708
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł5 045
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł4 864
Średnioważona ilość akcjitys.szt205 205
Wartość księgowa na jedną akcję5,94
Zysk (strata) na jedną akcję0,03

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW 2024
IVQIIIQIIQIQ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałówtys. zł1 349 344
EBITDAtys. zł60 338
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych)tys. zł60 338
Zysk (strata) z działalności operacyjnejtys. zł21 142
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanejtys. zł8 654
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującejtys. zł6 431
Aktywa razemtys. zł3 852 577
Aktywa trwałetys. zł1 947 091
Aktywa obrotowetys. zł1 900 140
Zobowiązania długoterminowetys. zł665 797
Zobowiązania krótkoterminowetys. zł1 539 686
Kapitał własny razemtys. zł1 647 094
Przepływy nettotys. zł3 691
Przepływy netto z działalności operacyjnejtys. zł-34 699
Przepływy netto z działalności inwestycyjnejtys. zł16 943
Przepływy netto z działalności finansowejtys. zł21 447
Liczba akcjitys.szt202 000
Wartość księgowa na akcje8,15
Zysk (strata) na jedną akcję0,03

excel_logo.pngPobierz