Środowisko

Społeczeństwo

Ład korporacyjny

1500

MWp


Panele słoneczne o takiej mocy zostały zainstalowane i uruchomione w 2023 r. Wciąż inwestujemy w kolejne instalacje.
1583

tys. zł


To wartość środków przekazanych na cele społeczne w formie sponsoringu inicjatyw oraz darowizn rzeczowych i pieniężnych.
26

Liczba polityk


W Grupie Boryszew funkcjonuje także przyjęta w 2019 roku procedura „Zasady Zgodności (Compliance) w Grupie Kapitałowej Boryszew”.

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Boryszew S.A. oddaję w Państwa ręce Sprawozdanie z działalności Grupy Boryszew za 2023 r. Ubiegły rok stał pod znakiem ograniczonej aktywności gospodarczej i wyzwań makroekonomicznych, z jakimi mierzyła się cała branża przemysłowa w naszym regionie. W obliczu trudnej sytuacji na rynku, z tym większym zadowoleniem przekazuję Państwu raport z wyników finansowych Grupy, które uznaję za satysfakcjonujące.

Grupa Boryszew w 2023 roku osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 5,69 mld zł oraz wskaźnik EBITDA na poziomie 380 mln zł (bez zdarzeń jednorazowych), co oznacza odpowiednio spadek o 16,2% i 1,8% w stosunku do 2022 roku. Zysk netto natomiast wzrósł o 14,4% r/r do kwoty 130 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 204 mln zł. Wartość nowych kontraktów w Segmencie Motoryzacja, pozyskanych w 2023 wyniosła 814,6  mln EUR. Wskaźnik poziomu zadłużenia osiągnął, najniższy od kilku lat, poziom 1,3.

W 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,74 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, to jest o łącznej wartości ponad 151,8 mln złotych. Nasza deklaracja i intencje w dziedzinie dywidendy na kolejne okresy pozostają niezmienne.

Grupa Boryszew konsekwentnie realizowała przyjętą na lata 2022 – 2026 strategię biznesową, której celami są kontynuacja rozwoju najbardziej rentownych produktów, poprzez ekspansję na nowe rynki i dywersyfikację portfela klientów końcowych oraz rozwój nowej oferty odpowiadającej na potrzeby rynkowe. Strategia zakłada także zapewnienie wymaganej płynności w Grupie Boryszew poprzez optymalizację nisko marżowych aktywów w Segmentach Chemia i Metale.

Po rekordowym w 2022 roku popycie na wyroby metalowe, mocno powodowanym inwazją Rosji na Ukrainę, ogólna koniunktura na rynkach i wstrzymane inwestycje infrastrukturalne znalazły odbicie w wynikach także naszego Segmentu. Spadek przychodów w 2023 o 21,6% r/r spowodowany jest głównie niskimi notowaniami cen głównych surowców oraz redukcją wolumenu zamówień, będącą efektem utrzymującego się spowolnienia gospodarczego w Europie. Jednocześnie wynikające z przyjętej strategii inwestycje w rozwój oferty wyrobów aluminiowych dla sektora energetycznego oraz certyfikacja na rynek niemiecki korzystnie wpłynęły na obszar aluminium. Spółka NPA Skawina odnotowała wzrost udziału eksportu do 62%, tj. o 16 p.p. r/r. 

W odpowiedzi na znaczną aktywność konkurencji z Azji, naszym priorytetem na kolejne lata będzie utrzymanie docenianej jakości i wzrost innowacyjności oferty Segmentu Metale.

Kolejnym ważnym zdarzeniem było zawarcie umowy na lata 2024 – 2034, której przedmiotem jest dostawa przewodów gumowych do układu klimatyzacji z przeznaczeniem do montażu w samochodach elektrycznych. Szacunkowa wartość dostaw w tym okresie wynosi około 280 mln euro. Transakcja rozpoczęła proces rozbudowy i automatyzacji zakładów produkcyjnych Grupy Maflow w Meksyku, Chinach oraz Polsce. Segment Motoryzacja Grupy Boryszew odnotował w 2023 roku wzrost przychodów do poziomu 1 749 tys. zł, tj. o 4,7% r/r. W 2023 roku udziały Grupy Maflow w rynku globalnym utrzymywały się na stałym poziomie 7%. W ujęciu rynków Europy Zachodniej udziały w produkcji utrzymywały się na poziomie skorelowanym z rokiem 2022, osiągając 23-24%.

Pod koniec IV kwartału spółka Boryszew Green Energy & Gas sfinalizowała 10-letnią umowę zakupu energii elektrycznej (PPA), na mocy której do polskich zakładów Grupy trafi około 24 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, pozyskiwanej z farmy fotowoltaicznej o mocy ok 21 MWp. Pozwoli to na zmniejszenie śladu węglowego o około 15 tys. ton CO2 r/r. Zapowiadany w 2023 roku rozwój kompetencji Grupy w sektorze energetycznym rozpoczęła na początku 2024 roku inwestycja kapitałowa w akcje spółki Repono AB, szwedzkiego operatora magazynów energii w Europie. Zgodnie z planami inwestycyjnymi, Repono zamierza zarządzać systemami magazynowania energii (#ESS) o docelowej mocy 100 GWh. Powyższe zdarzenia stanowią istotny element aktywnej „zielonej” transformacji i wpisują się zarówno w obecną, jak i w nową strategię Grupy Boryszew na lata 2024 – 2028, którą, po niniejszym sprawozdaniu rocznym, polecam Państwa szczególnej uwadze.

W  imieniu  całego  Zarządu  chciałbym  podziękować Akcjonariuszom i Klientom za zaufanie oraz wszystkim Pracownikom zatrudnionym w 34 zakładach produkcyjnych, którzy pracują na sukces Grupy na czterech kontynentach świata za wkład i zaangażowanie. W 2024 roku otwieramy nowy rozdział w historii Grupy Boryszew, który pozwoli nam budować silną pozycję na rynku i długoterminową wartość dla interesariuszy. Wierzę, że obok dywersyfikacji, słowa transformacja i zrównoważony rozwój również na stałe wpiszą się do słownika synonimów służących określaniu naszej Grupy.

Zapraszam do lektury raportu rocznego.

Grupa Boryszew

Spółka Boryszew S.A., jako jednostka dominująca Grupy Boryszew, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2023 roku Grupa wypracowała 5,68 mld złotych przychodów. Działalność operacyjna prowadzona jest w trzech głównych segmentach: Metale, Motoryzacja i Chemia. Zakłady Grupy Boryszew zlokalizowane są na czterech kontynentach - m.in. w Brazylii, Meksyku, Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Indiach czy Chinach. Naszymi klientami są wiodące firmy z branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, elektrotechnicznej i in. Firma posiada własne laboratoria badawcze i rozwija nowe technologie, które pozwalają na produkcję wyrobów najwyższej jakości. 

Aluminiowe zwoje oraz surowiec

Metale

Spółki Segmentu Metale prowadzą działalność związaną z przetwórstwem i produkcją wyrobów ze stali, aluminium, mosiądzu oraz cynku i ołowiu, a także utylizacją odpadów niebezpiecznych i recyklingiem akumulatorów.
Motoryzacja

Motoryzacja

Segment Motoryzacja Grupy Boryszew tworzą zakłady produkcyjne specjalizujące się w produkcji gumowych przewodów do transportu gazów i cieczy dla pojazdów elektrycznych i spalinowych oraz produkcją elementów plastikowych dla producentów automotive.
Laboratorium

Chemia

Segment Chemia składa się ze spółek produkujących chemię motoryzacyjną oraz dla sektora rolnego, płynów odladzających, plastyfikatorów oraz szerokiej gamy wyrobów z tworzyw sztucznych.
Solar and wind power

Pozostałe

Pozostałe spółki, nieprzypisane do trzech głównych segmentów, prowadzą działalność związaną m.in. z: obrotem energią elektryczną i gazem ziemnym, a także zarządzaniem grupą kapitałową oraz nieruchomościami i ich obrotem.

Inicjatywy strategiczne