1

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zarówno Grupa Boryszew, jak i wszystkie wchodzące w jej skład spółki prowadzą działalność biznesową w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, łącząc realizację celów ekonomicznych z celami społecznymi i środowiskowymi. Cechuje nas przede wszystkim przejrzystość i etyka działań biznesowych oraz dbanie o prawa pracowników i akcjonariuszy.

Proces podejmowania decyzji biznesowych w Grupie uwzględnia czynniki ekologiczne i społeczne oraz zasady ładu korporacyjnego i kodeksu dobrych praktyk (ESG – environmental, social and governance factors). Uznajemy, że generowanie zrównoważonego przychodu uzależnione jest od stabilnych oraz dobrze zarządzanych systemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, dlatego chcemy mieć wkład w budowę długookresowej kondycji i stabilności rynku.

2

OTOCZENIE SPOŁECZNE

Otoczenie społeczne, w którym funkcjonują spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Boryszew jest istotnym czynnikiem determinującym ich procesy decyzyjne. Kluczowe znaczenia mają tu takie czynniki jak:

 • Ograniczenie ewentualnych szkód ekologicznych, jakie lokalnemu środowisku mogłaby wyrządzić działalność produkcyjna,
 • Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne na rzecz cywilizacyjnego rozwoju otoczenia.

3

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z podstawowych wartości, jakimi kieruje się Grupa Boryszew, realizując swoją strategię rozwoju. Nasze kluczowe spółki uzyskały certyfikat odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem ISO 14000, wyznaczający standardy związane z:

 • Minimalizacją negatywnego oddziaływania procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko,
 • Wdrażaniem rozwiązań technicznych i technologicznych gwarantujących racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi,
 • Przestrzeganiem obowiązujących norm, standardów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • Zapewnieniem ciągłego doskonalenia proekologicznych procesów i procedur.

RECYKLING

Podstawowa działalność spółek Grupy Boryszew w znaczący sposób przyczynia się do ograniczania zanieczyszczeń. Głównym profilem działalności Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie jest składowanie odpadów niebezpiecznych i bomb ekologicznych. ZUO dysponuje specjalistycznym transportem do przewozu tego typu odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, spółka skupia się na podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Baterpol działa w oparciu o skup i przerób złomu akumulatorowego, a stosowane w Spółce rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na dalsze wykorzystanie ponad 95% masy pozyskiwanego złomu. W procesie stosowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne gwarantujące recykling akumulatorów w warunkach spełniających wymagania krajowych i unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

REACH

Spółki Grupy Boryszew ściśle stosują się do postanowień rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) Parlamentu Europejskiego i Rady i wypełniły nakładany obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych zawartych w produkowanych przez nie wyrobach. System REACH gwarantuje utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony zdrowia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego. Idea zakłada, że to od producentów należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko.

4

ZASADY ETYCZNE

Realizując swoją misję oraz strategię rozwoju Grupa Kapitałowa Boryszew działa w zgodzie z podstawowymi zasadami etyki biznesu.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Ściśle przestrzegamy obowiązujących spółki publiczne zasad ładu korporacyjnego oraz kodeksu dobrych praktyk dotyczących zarówno funkcjonowania statutowych organów Grupy i wchodzących w jej skład podmiotów, jak i relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy: pracownikami, akcjonariuszami, inwestorami, dostawcami, klientami, instytucjami rynku, społecznościami lokalnymi. W naszej polityce informacyjnej kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności, rzetelności oraz równego dostępu. We współpracy z partnerami biznesowymi kierujemy się bezwzględną uczciwością, a długofalowe relacje opieramy na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

DIALOG SPOŁECZNY

Działamy w oparciu o dialog społeczny prowadzony zarówno z pracownikami oraz reprezentującymi ich organizacjami, jak i ze społecznościami lokalnymi oraz innymi grupami interesariuszy. Dialog społeczny rozumiemy jako:

 • Proces konsultacji poprzedzający podejmowanie decyzji, mogących mieć istotny wpływ na nasze otoczenie biznesowe, społeczne i środowiskowe prowadzony w celu pozyskania społecznej akceptacji tych decyzji,
 • Proces komunikowania kierownictwu Grupy oraz wchodzących w jej skład spółek istotnych z punktu widzenia interesariuszy problemów powstających we wzajemnych relacjach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy dojrzałą organizacją przemysłową w pełni świadomą swoich obowiązków wobec otoczenia społecznego i środowiskowego. Nasze decyzje biznesowe podejmowane są nie tylko w oparciu o analizy finansowe- uwzględniamy również długofalowe skutki socjalne i ekologiczne.
Kluczowe sfery odpowiedzialności biznesowej Grupy Boryszew obejmują:

 • W stosunku do pracowników > zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • W stosunku do inwestorów > zapewnienie długookresowego wzrostu wartości spółki
 • W stosunku do klientów > zapewnienie wysokich standardów jakości produktów
 • W stosunku do dostawców > zapewnienie partnerskich, wzajemnie korzystnych warunków współpracy
 • W stosunku do instytucji rynku > zagwarantowanie przestrzegania obowiązujących regulacji, norm prawnych i kodeksów dobrych praktyk,
 • W stosunku do społeczności lokalnych > dbałość o stan środowiska naturalnego i wsparcie wszelkich inicjatyw na rzecz ich cywilizacyjnego rozwoju.

5

POLITYKA JAKOŚCI

Wszystkie kluczowe spółki Grupy Kapitałowej Boryszew uzyskały certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 i stosują się do określonych w tej normie wymagań oraz ośmiu zasad jakości:

 • Zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów),
 • Przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju),
 • Zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie),
 • Podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów),
 • Systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami),
 • Ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów),
 • Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na kompleksowej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji),
 • Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Najwyższa jakość produktów, dostosowywanie oferty do oczekiwań klientów i ich specyficznych wymagań oraz wysokie standardy obsługi to podstawowe atuty spółek Grupy Kapitałowej Boryszew, gwarantujące utrzymanie i wzmacnianie ich pozycji rynkowej.