Informacja dla podmiotów bezpośrednio/pośrednio współpracujących

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa (dalej Spółka).
 2. Spółka nie ma ustanowionego inspektora ochrony danych, gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy obowiązku powołania inspektora ochrony danych nie zachodzi ku temu przesłanka, jednakże w celu realizacji kontaktu ze Spółką może Pani/Pan przesłać korespondencję na adres Boryszew S.A.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę:
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez klienta lub pracownika zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Spółki i innym osobom przebywającym na terenie Spółki, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  • w celu przesyłania danych osobowych w ramach Grupy Kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w pkt 2, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców, w szczególności:
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, w tym zapewniającym, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy,
  • podmiotom powiązanym z Boryszew S.A. , w tym w ramach Grupy Kapitałowej Boryszew,
 5. Spółka może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Dane osobowe Pracowników, Klientów i innych osób przebywających na terenie Spółki, gromadzone przez monitoring przetwarzane są przez okres 3 miesięcy.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zależności od celu określonego w pkt 3 jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W związku z przetwarzaniem danych w celu i na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być (w zależności od celu przetwarzania danych osobowych) np. niemożliwość zawarcia Umowy, niemożność wpuszczenia na teren Spółki.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.