Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2022
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
w tys. zł710 444784 888740 999677 361
EBITDA
w tys. zł8 936 55 8527 64327 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
w tys. zł-5 160 41 651-6 698
13 574
Zysk (strata) nettow tys. zł-20 248 40 752-18 975
13 299
Aktywa razem
w tys. zł2 532 7012 692 7722 525 836
2 548 430
Aktywa trwałe
w tys. zł1 517 465 1 566 8151 532 342
1 451 619
Aktywa obrotowe
w tys. zł1 015 236 1 125 957993 494
1 096 811
Zobowiązania długoterminowe
w tys. zł135 180 201 691141 401
148 174
Zobowiązania krótkoterminowe
w tys. zł1 192 487 1 280 9991 214 8641 008 304
Kapitał własny razem
w tys. zł1 205 034
1 210 0821 169 571
1 391 952
Przepływy netto
w tys. zł-20 121 -5 366-5 229
-5 639
Przepływy netto z działalności operacyjnej
w tys. zł-17 917 1 93957 985
-9 494
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
w tys. zł-6 908 -22 4448 988
44 750
Przepływy netto z działalności finansowej
w tys. zł4 704 15 139
-72 202
-40 895
Średnioważona liczba akcjiw tys. szt.205 205 205 205205 205
205 205
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł5,875,905,70
6,78
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,100,20-0,09
0,06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2022
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł1 547 745 1 706 537 1 833 607
1 702 626
EBITDA (raportowana)
w tys. zł37 919
84 834 171 761100 036
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych)
w tys. zł67 755 84 834 134 743100 036
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
w tys. zł-8 011 40 634 127 784
56 267
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującej
w tys. zł-24 775 22 841 76 654
31 906
Aktywa razem
w tys. zł3 985 674 4 298 502 4 226 848
4 284 497
Aktywa trwałe
w tys. zł1 911 057 1 907 049 1 890 843
1 836 327
Aktywa obrotowe
w tys. zł2 074 617 2 391 453 2 336 005 2 448 170
Zobowiązania długoterminowe
w tys. zł608 866 615 303 528 961 537 080
Zobowiązania krótkoterminowe
w tys. zł1 675 862 1 958 516 1 999 262 1 910 586
Kapitał własny razem
w tys. zł1 689 061 1 711 452 1 682 806
1 796 495
Przepływy netto
w tys. zł7 816 -46 950 14 136 38 663
Przepływy netto z działalności operacyjnej
w tys. zł82 379 -54 082 257 810 95 177
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
w tys. zł-66 023 -57 935 93 666
62 175
Przepływy netto z działalności finansowej
w tys. zł-8 540 65 067 -337 340
-118 689
Liczba akcjiw tys. szt.202 000202 000202 000
202 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł8,368,478,33
8,89
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł-0,120,110,38
0,16

excel_logo.pngPobierz