2022

Informacje finansowe Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Boryszew S.A. 2022
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
w tys. zł677 361
EBITDA
w tys. zł27 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
w tys. zł13 574
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującej
w tys. zł13 299
Aktywa razem
w tys. zł2 548 430
Aktywa trwałe
w tys. zł1 451 619
Aktywa obrotowe
w tys. zł1 096 811
Zobowiązania długoterminowe
w tys. zł148 174
Zobowiązania krótkoterminowe
w tys. zł1 008 304
Kapitał własny razem
w tys. zł1 391 952
Przepływy netto
w tys. zł-5 639
Przepływy netto z działalności operacyjnej
w tys. zł-9 494
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
w tys. zł44 750
Przepływy netto z działalności finansowej
w tys. zł-40 895
Liczba akcjiw tys. szt.205 205
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł6,78
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,06

excel_logo.pngPobierz

Informacje finansowe GK Boryszew

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew 2022
IV KWIII KWII KWI KW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałóww tys. zł 1 702 626
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych)
w tys. zł100 036
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
w tys. zł56 267
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszowi jednostki dominującej
w tys. zł31 906
Aktywa razem
w tys. zł4 284 497
Aktywa trwałe
w tys. zł1 836 327
Aktywa obrotowe
w tys. zł2 448 170
Zobowiązania długoterminowe
w tys. zł537 080
Zobowiązania krótkoterminowe
w tys. zł1 910 586
Kapitał własny razem
w tys. zł1 796 495
Przepływy netto
w tys. zł38 663
Przepływy netto z działalności operacyjnej
w tys. zł95 177
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
w tys. zł62 175
Przepływy netto z działalności finansowej
w tys. zł-118 689
Liczba akcjiw tys. szt.202 000
Wartość księgowa na jedną akcjęw zł8,89
Zysk (strata) na jedną akcjęw zł0,16

excel_logo.pngPobierz

polski