Ład korporacyjny

Zarząd Boryszew S.A. doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wszystkim akcjonariuszom równego dostępu do informacji o spółce i pełnego poszanowania praw akcjonariuszy niezależnie od wielkości posiadanego przez nich pakietu akcji.

Dążenie do zapewnienia pełnej przejrzystości działania i postępowania zgodnie z etyką biznesową znalazło wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych.


KOMITETY RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.

Komitet Audytu

  • Przewodniczący: Jarosław Antosik,
  • Członkowie: Mirosław Kutnik, Damian Pakulski.


ZASADY WYBORU AUDYTORA:

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Boryszew S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady wyboru i zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Przyjętą praktyką stosowaną przez Boryszew S.A. jest przeprowadzanie przynajmniej raz na dwa lata. Spółka, dbając o zapewnienie rzetelnego poziomu badania sprawozdania finansowego, kieruje ofertę przeprowadzenia badania do renomowanych firm audytorskich, będących gwarantem, ze proces badania sprawozdania finansowego będzie przeprowadzony w możliwie szerokim zakresie.


POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI:

Spółka nie opracowała formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Wybór członków Zarządu i kluczowych menedżerów w Spółce jest dokonywany w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie równego traktowania pracowników. Spółka dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menedżerów.


polski