43/2014 – Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B

polski