69/2014 – Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

polski