Czy Boryszew będzie nadal prowadził skup akcji własnych?
Skup akcji prowadzony jest na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. W uchwale tej określono zarówno widełki cenowe skupu jak pulę środków na skup przeznaczoną. Tak długo jak cena akcji znajdować się będzie w określonych uchwałą widełkach, można spodziewać się dalszego prowadzenia skupu akcji Boryszewa S.A.
Czy działka przy ulicy Łuckiej 7/9 w Warszawie zostanie sprzedana czy też Grupa planuje samodzielną realizację projektu deweloperskiego?
Nie podjęto jeszcze wiążącej decyzji dotyczącej metody zagospodarowania działki przy ul. Łuckiej 7/9. Wybór sposobu realizacji inwestycji uwarunkowany będzie bieżącą oraz przewidywaną koniunkturą w branży deweloperskiej. Naszym celem jest zwiększanie wartości Grupy dla akcjonariuszy.
Czy Boryszew planuje dalsze akwizycje?
Grupa Boryszew zakończyła proces akwizycji i koncentruje się na restrukturyzacji przejętych aktywów. Nie można jednak wykluczyć kolejnych przejęć, szczególnie w sektorze automotive.
Czy Grupa planuje dalszy rozwój w krajach BRIC?
Dalsza ekspansja w krajach BRIC uzależniona jest wzrostu zapotrzebowania na wyroby produkowane przez Boryszew S.A. oraz dalszego rozwoju kluczowych klientów Grupy w krajach BRIC.
Czy planowana jest budowa fabryki w Ameryce Północnej?
Kraje Ameryki Płn. (szczególnie USA) notują niezwykle dynamiczne wzrosty sprzedaży w branży motoryzacyjnej. Są też jedynym regionem świata, w którym grupa nie posiada własnych zakładów produkcyjnych. Jest to więc naturalny kierunek dalszego rozwoju aktywów motoryzacyjnych Boryszewa.
Czy Boryszew planuje wypłatę dywidendy?
Boryszew nie planuje wypłaty dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. zadecydowało o przeznaczeniu zysku z roku 2012 na kapitał zapasowy spółki.
Czy planowana jest kolejna emisja akcji?
Grupa Boryszew nie planuje w najbliższym czasie podwyższenia kapitału.