MISJA:

W zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju budujemy bogatą ofertę innowacyjnych produktów wysokiej jakości, by skutecznie wspierać rynkowy sukces naszych partnerów biznesowych.


WIZJA:

Tworzymy i rozwijamy jedną z największych polskich grup przemysłowych, mocno zakorzenioną na rynkach międzynarodowych. Zdywersyfikowane portfolio produktowe pozwala nam elastycznie reagować na wahania koniunktury, minimalizować ryzyka biznesowe i zdobywać nowe rynki. Doskonalimy swoje kompetencje w segmentach, w których już działamy oraz pozyskujemy nowe, realizując strategię przejęć firm o ugruntowanej pozycji rynkowej i nowoczesnym know-how w swojej branży.


WARTOŚCI:

Realizując nasza misję oraz budując wartość Grupy Kapitałowej Boryszew kierujemy się nadrzędnymi wartościami, z których najważniejsze to:

- Zaufanie. W relacjach ze wszystkimi grupami interesariuszy umacniamy nasza wiarygodność, zapewniając pracownikom stabilne warunki zatrudnienia, klientom wysokiej jakości produkty, akcjonariuszom wzrost wartości Grupy, społecznościom lokalnym poszanowanie środowiska naturalnego i wsparcie działań prorozwojowych, a dostawcom partnerskie warunki współpracy.

- Kompetencje. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania produkcyjne, podnosimy kwalifikacje kadry menedżerskiej i pracowników oraz integrujemy prace badawczo-rozwojowe z procesem wytwórczym.

- Rozwój. Poszukujemy nowych możliwości biznesowych i nowy rynków. Stale wzbogacamy i doskonalimy naszą ofertę produktową. Realizujemy politykę rozszerzania i różnicowania segmentów naszej działalności, wykorzystując efekty synergii oraz pozostając w zgodzie z pryncypiami zrównoważonego rozwoju.