Wszystkie kluczowe spółki Grupy Kapitałowej Boryszew uzyskały certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 i stosują się do określonych w tej normie wymagań oraz ośmiu zasad jakości:

  • Zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów),
  • Przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju),
  • Zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie),
  • Podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów),
  • Systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami),
  • Ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów),
  • Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na kompleksowej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji),
  • Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Najwyższa jakość produktów, dostosowywanie oferty do oczekiwań klientów i ich specyficznych wymagań oraz wysokie standardy obsługi to podstawowe atuty spółek Grupy Kapitałowej Boryszew, gwarantujące utrzymanie i wzmacnianie ich pozycji rynkowej.