27/2018 – Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

polski