3/2020 – Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących przez spółkę zależną

polski