36/2014 – Opinia Zarządu w sprawie wniosku zgłoszonego w dniu 4 czerwca 2014 roku przez Akcjonariusza dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2014r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji dla dotychczasowych Akcjonariuszy

polski