37/2020 – Przeniesienie prawa własności składników majątkowych w ramach spłaty wierzytelności z tytułu dywidendy od spółki zależnej

polski