Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A.